Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Vedtekter

Vedtekter for Grimstad Motorbåtforening.

(Vedtektene er vedtatt på generalforsamling 30. november 1977
og senest endret på generalforsamling 20. november 2008, 25. november 2010, 1. desember 2011, 27. november 2012, 21. november 2013 og senest på årsmøtet 26. januar 2017)
Om bryggene §5 og §6

Om båter ved bryggene § 7 – § 11

Om ansvar i havnen og avgifter § 12 – § 16

Forhold til foreningen § 17 – § 19 

§ 1

Grimstad Motorbåtforening er en upolitisk forening som er åpen for medlemskap for alle som måtte ønske dette. Foreningens formål er å fremme motorbåteierenes interesser i Grimstad.

§ 2

Båtplass ved foreningens brygger er forbeholdt medlemmer av foreningen. Ledige plasser fordeles etter rekkefølge på venteliste. Et medlem som ikke ønsker å benytte ledig båtplass og har svart nei, men som i ettertid tilkjennegir at han/hun nå ønsker bryggeplass, skal føres opp på ventelisten med sin tidligere ansiennitet 3 år fra det tidspunkt styret mottar skriftlig melding om dette. Båtplasser tildeles kun enkeltpersoner.

§ 3

Båtplass gir rett til fortøying av egen båt.

Det tildeles kun en båtplass til hvert medlem.

Ved tildeling av båtplass og ved nyanskaffelse av båt må det tas hensyn til båtplassens størrelse (lengde og bredde), slik at denne ikke overbelastes og andre sjeneres. Båtens lengde skal ikke overskride 2,5 til 3 ganger båtplassens bredde.
Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangpassasjen på bryggene. Joller skal ikke fortøyes sammen med båten.

§4

Styret har rett til å fordele plassene og foreta innbyrdes ombytting når båtenes størrelse tilsier dette.

Styret kan etter søknad overføre retten til båtplass til brukerens ektefelle, samboer (i minst to år), eller barn. Med samboere menes personer over 18 år som bor i samme husstand i ekteskapsliknende forhold og har bodd slik i minst to år, eller har hatt eller venter barn sammen.  Bare en person kan få overført retten og tilpliktes å tegne medlemskap i foreningen. Økonomisk oppgjør ved slik overføring er foreningen uvedkommende og berører ikke innløsningssummen.

Det skal være klaring mellom båt og uteliggere.
I tvilstilfelle er styrets skjønn avgjørende.

§ 5

Sløyfet av årsmøtet år 2002.

§ 6

Fremleie skal administreres av styret. Plassene går til de som står øverst på ventelista. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Som hovedregel gjelder dette i maksimum 5 år. Dersom bryggeplassen ikke tas i bruk umiddelbart etter 5 års fremleie, mistes retten til plassen og depositumet vil bli tilbakebetalt.

Avvik fra dette regelverket kan føre til tap av bryggeplass. Leietaker av bryggeplass er underkastet de samme regler som for øvrige medlemmer. Vedlikehold av brygger  forutsettes inkludert i leien, dog skal enklere vedlikeholdsarbeid også her utføres på dugnad som for de øvrige brygger.

Allmennheten har fri adgang til havneområdet, og til å nytte servicebrygge med rampe til utsetting og opptak av båter. Dette omfatter allikevel ikke rett til hensetting av tilhengere eller langtidsparkering.

§ 7

Båter ved foreningens brygger og i opplag i foreningens anlegg skal være registrert og forsikret.

§ 8

Det påhviler hver enkelt båteier å påse at båten er forsvarlig fortøyd og avfendret, samt å holde orden og renslighet på og ved bryggene. Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, oljesøl eller lignende i havneområdet.

§ 9

De båter som har exhaust og/eller lensevannsavløp i siden , eller på annen måte plassert slik at nabobåten kan bli tilsmusset, skal holde sin båt på avstand før motor eller lensepumpe startes, og slik at tilsmussing av naboens båt unngås.

§ 10

Det påhviler hver enkelt båteier å overholde  gjeldendeForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Grimstad” og øvrige forskrifter og regelverk for ferdsel til sjøs.

§ 11

Hvis skade er forårsaket eller skjedd på brygge eller annen båt, skal dette straks meddeles styret.

§ 12

Opplag er etter bestemmelsene i leieavtalen for båthavna begrenset til tidsrommet 15. september – 15. juni. Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Alt opplagsmateriell må fjernes. Båtkrybber og opplagsmateriell som ikke fjernes vil bli kastet for eiers regning.

Fra 15. juni til 15. september skal opplagsplassen være ryddet. I dette tidsrommet er opplagsplassen åpen for allmenn bruk til parkering av personbiler og båttilhengere uten båt. Utsettingsrampen er i samme tidsrom åpen for allmenn bruk til utsetting og opptak av båt fra/til personbiltilhenger.

§ 13

GMF påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller annet utstyr i havnen.

§ 14

Båteier plikter å rette seg etter gjeldende reglement i båthavnen.

§ 15

Båtplassens avgifter, opplagsleier og medlemskontingenter innbetales uoppfordret ifølge båtforeningens bestemmelser. Er avgiften ikke betalt i rett tid, varsles båteieren i rekommandert brev og gis frist på 14 dager til å ordne sitt forhold. Er båtplassens avgifter ikke ordnet til fristens utløp eller avtale ikke er gjort med båtforeningen, anses båtplassen for oppsagt.

§ 16

Hvis båten selges, skal styret straks underrettes, og selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes, så fremt kjøperen ikke har fått styrets tilsagn om medlemskap og bryggeplass.

§ 17

Det gjelder 4 timers vedlikeholdsarbeid pr. år for hvert medlem. Styret kan dessuten pålegge medlem som etter tildeling fra styret disponerer bryggeplass, å delta i vakthold ved bryggene etter oppsatt vaktliste. De som ikke ønsker, eller av andre grunner ikke kan delta i vedlikeholdsarbeid, kan velge å betale for dette pr. time for å dekke vedlikeholdsutgiftene til foreningens anlegg. Timesatsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 18

Hvis styret finner at båteieren ikke overholder disse bestemmelser, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet, og båteier forplikter seg til å fjerne båten fra foreningens brygger og områder. Nekter båteieren dette, gis styret fullmakt til å fjerne båten for eierens regning og risiko, eller selge båten for å dekke foreningens eventuelle utgifter.  Styret avgjør hva som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Hvis båten/vraket ikke kan omsettes ved salg, har styret rett til å  få den fjernet på en forsvarlig måte. Eventuelle omkostninger ved tilintetgjørelse dekkes av båteieren og inndrives om nødvendig ved rettslig inkasso. Før salg eller tilintetgjørelse kan finne sted, må eieren varsles i rekommandert brev til den adressen eieren har oppgitt til GMF. Fire uker etter at slikt brev er sendt, kan de varslede tiltak settes i verk.

§ 19

Brudd på foreningens bestemmelser kan medføre bortvisning fra foreningens havner og / eller tap av bryggeplass, og eventuelt eksklusjon som medlem.

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme