Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Vedtekter

Vedtekter for Grimstad Motorbåtforening.

(Vedtektene er vedtatt på generalforsamling 30. november 1977
og senest endret på generalforsamling 20. november 2008, 25. november 2010, 1. desember 2011, 27. november 2012, 21. november 2013, 26. januar 2017, årsmøtet 23. januar 2020 og omarbeidet på årsmøtet 25. februar 2021, endret årsmøte 26. januar 2023, endret på årsmøte 25. januar 2024.)

§ 1  Motorbåteiernes interesser
Grimstad Motorbåtforening er en upolitisk forening som er åpen for medlemskap for alle som måtte ønske dette. Foreningens formål er å fremme motorbåteierenes interesser i Grimstad.

§ 2 Båtplassene er for medlemmer
Båtplass ved foreningens brygger er forbeholdt medlemmer av foreningen. Ledige plasser fordeles etter rekkefølge på venteliste. Et medlem som ikke ønsker å benytte ledig båtplass og har svart nei, men som i ettertid tilkjennegir at han/hun nå ønsker bryggeplass, skal føres opp på ventelisten med sin tidligere ansiennitet 3 år fra det tidspunkt styret mottar skriftlig melding om dette. Båtplasser tildeles kun enkeltpersoner.

 

§ 3 Rett til fortøyning
Båtplass gir rett til fortøyning av egen båt.
Det tildeles kun en båtplass til hvert medlem.
Ved tildeling av båtplass og ved nyanskaffelse av båt må det tas hensyn til båtplassens størrelse (lengde og bredde), slik at denne ikke overbelastes og andre sjeneres. Båtens lengde skal ikke overskride 2,5 til 3 ganger båtplassens bredde.


§ 4 Fordeling av plasser
Styret har rett til å fordele plassene og foreta innbyrdes ombytting når båtenes størrelse tilsier dette.

Styret kan etter søknad overføre retten til båtplass til brukerens ektefelle, samboer (i minst to år), eller barn. Med samboere menes personer over 18 år som bor i samme husstand i ekteskapsliknende forhold og har bodd slik i minst to år, eller har hatt eller venter barn sammen.  Bare en person kan få overført retten og tilpliktes å tegne medlemskap i foreningen. Økonomisk oppgjør ved slik overføring er foreningen uvedkommende og berører ikke innløsningssummen.

 

§ 5 Utlån av båtplass
Utlån av båtplass kan kun skje til nære familiemedlemmer, og for en begrenset periode etter godkjenning av styret, og hvor familiemedlemmet er medlem i Grimstad Motorbåtforening.

Det forutsettes at det ikke betales leie for utlånet.
Overtredelse kan medføre tap av båtplass.

§ 6 Fremleie
Fremleie skal administreres av styret. De som har meddelt styret at de ønsker å leie båtplass, gis tilbud i henhold til plassering på ventelista. 

Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie Leien skal i sin helhet tilfalle Grimstad Motorbåtforening. Som hovedregel gjelder dette i maksimum 5 år.
Når leieperioden avsluttes skal plassbruker benytte båtplassen til egen båt som i størrelse skal passe til båtplassens størrelse. Dette betyr at det ikke kan plasseres ei jolle i båtplassen uten tillatelse fra styret.
Dersom bryggeplassen ikke tas i bruk umiddelbart etter 5 års fremleie, mistes retten til plassen og depositumet vil bli tilbakebetalt.
Medlemmet som har bruksretten til båtplassen skal i utleieperioden kun betale den årlige medlemskontingenten til foreningen.
Fremleie av båtplass som ikke administreres av styret medfører øyeblikkelig tap av båtplass og depositumet vil bli tilbakebetalt.

Styret kan kreve at ubenyttede båtplasser gjennom sesongen blir innløst.

Leietaker av bryggeplass er underkastet de samme regler som for øvrige medlemmer. Vedlikehold av brygger forutsettes inkludert i leien, dog skal enklere vedlikeholdsarbeid også her utføres på dugnad som for de øvrige brygger.

Allmennheten har fri adgang til havneområdet. Dette omfatter allikevel ikke rett til hensetting av tilhengere eller langtidsparkering.

 

§ 7 Forsikring, oblat 
Båter ved foreningens brygger og i opplag i foreningens anlegg skal være registrert og forsikret.

Alle som har fått tildelt båtplass herunder de med fremleie, skal feste foreningens oblat med båtplass nummer på båten. Den skal være godt synlig fra gangveien på brygga.

Det vil bli ilagt gebyr for båter uten oblat. De kan også bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.

Båter uten oblat påsettes en klistrelapp hvor det tydelig opplyses at dersom ikke oblat er montert innen en bestemt frist, blir båtplassen avlåst. Plassen åpnes etter at det er innbetalt kr 1000 til GMF på Vipps.

 

§ 8 Fortøyning
Det påhviler hver enkelt båteier å påse at båten er forsvarlig fortøyd og fendret. Fortøyningen må arrangeres slik at båten ikke kan støte med baugen mot bryggen. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangveien på bryggene.

Det skal være klaring mellom båt og uteliggere.
Fendring av gangvei og uteligger skal utføres med utstyr beregnet for fendring. I tvilstilfelle er styrets skjønn avgjørende.

Det er kun tillatt med en båt i hver båtplass. Det er ikke tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt.

 

§ 9 Tilsmussing, forsøpling 
Det påhviler hver enkelt båteier å holde orden og renslighet på og ved bryggene.
Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, oljesøl eller lignende i havneområdet.

De båter som har exhaust og/eller lensevannsavløp i siden, eller på annen måte plassert slik at nabobåten kan bli tilsmusset, skal holde sin båt på avstand før motor eller lensepumpe startes, og slik at tilsmussing av naboens båt unngås.

 

§ 10 Fartsbegrensning, forskrifter, regelverk
Det påhviler hver enkelt båteier å overholde gjeldende ”Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Grimstad” og øvrige forskrifter og regelverk for ferdsel til sjøs.

§ 11 Skade på brygge og båt 
Hvis skade er forårsaket eller skjedd på brygge eller annen båt, skal dette straks meddeles styret.

 

§ 12 Opplag
Opplag er begrenset til tidsrommet 15. september – 15. juni. Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Alt opplagsmateriell må fjernes. Båtkrybber og opplagsmateriell som ikke fjernes vil bli kastet for eiers regning.

Fra 15. juni til 15. september skal opplagsplassen være ryddet. I dette tidsrommet er opplagsplassen åpen for parkering av personbiler og båttilhengere uten båt. Utsettingsrampen er i samme tidsrom åpen for bruk til utsetting og opptak av båt fra/til personbiltilhenger.

 

§ 13 GMF ansvar 
GMF påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller annet utstyr i havnen.

 

§ 14 Båteiers plikter
Båteier plikter å rette seg etter gjeldende reglement i båthavnen.

 

§ 15 Avgifter, leie, kontingent 
Båtplassens avgifter, opplagsleier og medlemskontingenter innbetales uoppfordret ifølge båtforeningens bestemmelser. Er avgiften ikke betalt i rett tid, varsles båteieren i rekommandert brev og gis frist på 14 dager til å ordne sitt forhold. Er båtplassens avgifter ikke ordnet til fristens utløp eller avtale ikke er gjort med båtforeningen, anses båtplassen for oppsagt.

 

§ 16 Hvis båten selges 
Hvis båten selges, skal styret straks underrettes. Selger er ansvarlig for at oblaten tas av båten og at båten straks fjernes, så fremt kjøperen ikke har fått styrets tilsagn om medlemskap og bryggeplass.

 

§ 17 Vedlikeholdsarbeid 
Medlemmer med bryggeplass og/ eller opplag skal delta i foreningens vedlikeholdsarbeid.  Styret kan dessuten pålegge medlem som etter tildeling fra styret disponerer bryggeplass, å delta i vakthold ved bryggene etter oppsatt vaktliste. De som ikke ønsker, eller av andre grunner ikke kan delta i vedlikeholdsarbeid, kan velge å betale for dette for å dekke vedlikeholdsutgiftene til foreningens anlegg.

 

§ 18 Mislighold
Hvis styret finner at båteieren ikke overholder disse bestemmelser, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet, og båteier forplikter seg til å fjerne båten fra foreningens brygger og områder. Nekter båteieren dette, gis styret fullmakt til å fjerne båten for eierens regning og risiko, eller selge båten for å dekke foreningens eventuelle utgifter.  Styret avgjør hva som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Hvis båten/vraket ikke kan omsettes ved salg, har styret rett til å få den fjernet på en forsvarlig måte. Eventuelle omkostninger ved tilintetgjørelse dekkes av båteieren og inndrives om nødvendig ved rettslig inkasso. Før salg eller tilintetgjørelse kan finne sted, må eieren varsles i rekommandert brev til den adressen eieren har oppgitt til GMF. Fire uker etter at slikt brev er sendt, kan de varslede tiltak settes i verk.

 

§ 19 Bortvisning, eksklusjon 
Brudd på foreningens bestemmelser kan medføre bortvisning fra foreningens havner og / eller tap av bryggeplass, og eventuelt eksklusjon som medlem.

 

 

 

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme