Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 Årsmøte i Grimstad Motorbåtforening ble avholdt 26. januar

Ingen endringer i kontingenter, bryggeleier og innløsningssummer av bryggeplasser.
Maksimal utleietid for båtplasser er forlenget til 5 år.
Husk at all utleie skal forgå gjennom styret i GMF. Privat utleie av båtplasser tillates ikke.
Referat fra årsmøtet kan du se her  Referat fra årsmøte for 2016.


Faktura 2017

for kontingent og avgifter blir sendt ut i siste halvdel av mars


Mailadresse

Alle medlemmer bes om å sende e-post , om adresse, båt type og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF.


Fremleie av båtplass

All fremleie av båtplasser SKAL  administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av fastsatte årsleie for bryggeplassen unntatt for Jernbanbrygga som leies ut for halvannen gang fastsatt årsleie.

Det er stor mangel på båtplasser i Grimstad. Styret aksepterer ikke at våre båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom sesongen. Medlemmer som disponerer båtplass, men som ikke benytter den til egen båt skal INNEN 1. APRIL, melde fra om at båtplassen kan leies ut for sesongen. Som hovedregel gjelder dette i maksimalt 5 år
(se vedtektene § 6)
Privat utleie av båtplasser kan føre til tap av bryggeplass. 

Bryggeansvarlige er blitt instruert om å melde fra til styret om ubenyttede båtplasser.

I henhold til vedtektene kan avvik fra dette regelverket føre til tap av bryggeplass.

Ved å tilbakeføre plassen til GMF vil  innløsningssummen bli tilbakebetalt (se priser)

Ved tvil om en plass skal benyttes, ta kontakt med sekretæren innen 1. april. Uten slik kontakt vil ubenyttede båtplasser som meldes inn etter 1. april, bli leid ut til inntekt for foreningen.

Ønske om å fremleie båtplass kan innen 1. april 2017 gjøres via nettsidene

gmf.no eller via mail kskaug@online.no

Vær nøye med at kvittering for sendt henvendelse mottas.

 


Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, har mulighet til å leie båtplass. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av fastsatte årsleie for bryggeplassen unntatt for Jernbanbrygga som leies ut for halvannen gang fastsatt årsleie.
Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Dersom det melder seg flere interesserte leietakere enn det er ledige båtplasser, vil tilbudet om å leie, følge ventelista for båtplass.

Ønske om å leie båtplass kan innen 1. april 2017  gjøres via nettsidene

gmf.no eller via mail kskaug@online.no

Vær nøye med at kvittering for sendt henvendelse mottas.


Bruk av strøm

Det er nå innført en ordning om bruk av strøm i Grømbukt og Saulebukt. Dette innebærer at strøm kan benyttes på brygger og opplagsplass under forutsetning av at det kobles til en måler hvor strømforbruket kan leses av. Det er bare en type måler som godkjennes. Den kan bestilles og kjøpes av Havnesjef Steinar Degn telefon 994 71 141

GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd.  Selv måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.

Strømtilkopling uten måler  over 48 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2017.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Parkering av båthenger i Grømbukt kun for medlemmer av GMF.
Gjelder kun for perioden 17. juni til 1. september.
Parkering kun på venstre side av veien ned til Grømbukt.

Merkelapper for merking av parkerte båthengere kan hentes i postkassen på utsiden av avfallsboden.

Båthengere som ikke er merket med eiers navn, adresse og telefonnummer kan uten varsel bli fjernet for eiers regning og risiko.


Noen regler ved våre båthavner

 Servicebrygge. Det er ikke er tillatt å forlate båten ved servicebrygga. Brygga skal bare benyttes til opptak/utsetting, i land- og ombordstigning, og til lasting/lossing av båter.

 Joller. Det er kun tillatt med en båt i hver båtplass. Det betyr at det ikke er tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt. Jolle i daviter må plasseres slik at den ikke stikker ut over båtens akterspeil.

 Båtstørrelse. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangpassasjen på bryggene.

 Fortøyningsutstyr. Når du tar opp båten for vinteren, ta også med deg hjem alt ditt fortøyningsutstyr. Tauverk kan skape problemer ved snørydding og ved at det fryser fast i isen.


 Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass 1. januar 2017

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 170101Ventelistered


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat fra årsmøte for 2016

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme