Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Lover

Lover for Grimstad Motorbåtforening.

(Lovene er vedtatt på generalforsamling 20. november 1972 og endret på generalforsamling 22. november 1990 og årsmøte 21. november 2013 og senest endret på årsmøte 26. januar2017)


Om årsmøtet §5.

Om lovendring og innløsningsummer §9 – §10


§ 1.

Foreningens navn er Grimstad Motorbåtforening. Foreningen er upolitisk. Dens formål er å fremme motorbåteiernes interesser i Grimstad.

§ 2.

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer  valgt av årsmøtet. Det består av formann, nestformann, kasserer, sekretær, og 3 styremedlemmer. Formann og kasserer velges ved særskilte valg. Ellers fordeler styret selv vervene innen sin midte. Hvert år utgår av styret tre og tre medlemmer vekselvis, foruten formannen.
Når kassereren er på valg, kan generalforsamlingen etter forslag fra styret eventuelt bestemme at det i stedet engasjeres kasserer for et år. I så fall velges det et alminnelig styremedlem.
Andre tillitsvalgte velges for tilsvarende tid som for styremedlemmene.

§ 3.

Styret har den vanlige administrative myndighet. Det sammenkaller til møter og fremlegger for detn ordinære årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar, beretning om foreningens virksomhet, samt revidert årsregnskap.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet på styremøte eller andre møter gjør den fungerende formanns stemme utfallet.

§ 4.

Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet . Den erlegges forskuddsvis innen desember måneds utgang. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter påkrav mister rettighetene som medlem av foreningen.

§ 5.

Årsmøtet eller styret velger nødvendige underkomiteer og tillitsvalgte.

§ 6.

På det årlige årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Eventuelle forslag til lovendringer. Disse må være styret i hende 8 dager før årsmøtet .
  4. Valg av formann og kasserer, styremedlemmer med varamenn, revisorer, og 3 medlemmer til valgkomite.

§ 7

Styret kan, når det finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 8.

Medlemmer som ved sin oppførsel skader foreningen eller vekker anstøt, eller ikke overholder foreningens lover og reglement, kan når advarsel ikke hjelper, ekskluderes av styret. Styrets dom kan av vedkommende innankes for første årsmøte som ved alminnelig stemmeflertall fatter endelig avgjørelse.

§ 9.

Forslag om lovendring eller andre forslag innkommet til styret avgjøres på  det ordinære årsmøtet ved simpelt flertall. For å oppløse foreningen må 2/3 av foreningens medlemmer stemme for dette. Foreningens midler blir da å behandle som for umyndiges midler bestemt.

§ 10.

Årsmøtet bestemmer for hvert år verdien ved innløsning av innskuddet for bryggeplassene tilhørende Grimstad Motorbåtforening

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme