Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Om redningsvest

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

§ 23 a.Bruk av egnet flyteutstyr om bord

I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.

Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. http://lovdata.no/lov/1998-06-26-47/§23a

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme